“You’re Not Invited.”

[ mise-en-scène ] 20181027-NAOKO-0038

Locations:
Lijiang, CHINA, 2011(x3);
Lijiang, CHINA, 2011(x2); Beijing, 2014;
Dalian, CHINA, 2014; Lijiang, CHINA, 2011; Beijing, 2014