Cash Only

[ mise-en-scène ] 20180826-NAOKO-0005

Locations:
Dalian, CHINA, 2014(x2); Beijing, 2014;
Seoul, 2013(x3);
Seoul, 2015; Beijing, 2014; Donggang, SOUTH KOREA, 2015